top of page

Arkitektkonkurransen

Ladehammeren AS inviterte i fjor vår til åpen prekvalifisering til arkitektkonkurranse på Ladehammeren (tidl Ladejarlen vgs) i Trondheim og 24 godt kvalifiserte firma/teams meldte seg på.

Generelt

Følgende ble valgt ut til å utarbeide et idekonsept for videre utvikling av eiendommen: 

  • PKA arkitekter AS, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS, Erik Langdalen Arkitektkontor AS, Bjørbekk & Lindheim AS og Degree of Freedom AS (Se bidrag)

  • Lusparken Arkitekter AS, Reiulf Ramstad Arkitekter AS og Dronninga Landskap AS (Se bidrag)

  • Skibnes arkitekter AS og Henning Larsen AS (Se bidrag) 

  • A-lab AS og JSTA (Se bidrag)

  • Lundhagem Arkitekter AS, SLA og LEVA (Se bidrag)

Teamene leverte sine forslag i august 2023. Til evalueringen av prosjektene var det satt sammen en jury bestående av en representant fra hver av de 3 eierne, sivilarkitektene Ole Wiig (juryleder), Kine Tambs og Liv Svare. I tillegg var forskningsleder ved Community SINTEF, PhD Carine Lausselet, jurymedlem med særlig kompetanse innen bærekraft.  

PKA fugleperspektiv.jpg
PKA fra gata.jpg

Ny bruk - til glede for alle

Ambisjonen for eiendommen er å utvikle denne slik at ny bruk er mulig og dermed bli til glede både for de som skal bo og jobbe på eiendommen, og for Trondheims befolkning for øvrig. Etter tiår med forfall er det ikke mulig å ta vare på byggene slik de står i dag, men respekt for eksisterende arkitektur har likevel vært en rettesnor. 

Allmenheten har hatt svært begrenset tilgang til eiendommen, både mens det var skole her og nå når området av sikkerhetsmessige grunner er avstengt. Dette skal vi endre ved å skape nye byrom med aktiviteter og utadrettet virksomhet for både nærmiljøet og hele byen. Dagens tilknytning mellom Nyhavna, de nye store boligområdene rundt og Ladestien er ikke gode nok. Vi skal styrke gangforbindelsene i området, og på den måten bidra til å skape et nabolag som leverer på sosial bærekraft.

Et gjennomførbart konsept

Målet for konkurransen var å finne et robust og fleksibelt hovedgrep, som kan utvikles videre i en tett dialog med byantikvar, planmyndigheter og andre interessenter framover. Konkurransen skulle ikke resultere i et ferdig prosjekt, men gi oss et konsept som er gjennomførbart, og som vil gi attraktiv bruk og arkitektonisk god utvikling av eiendommen. Motsetningen mellom antikvarisk verdi og den tekniske tilstanden er en utfordring, og det ble ikke gitt føringer i forhold til hva som skal bygges opp igjen etter at de ikke-brukbare konstruksjonene er tatt ned. Et sentralt spørsmål i konkurransen var derfor hvordan potensialet på eiendommen kan utnyttes, i en sannsynlig kombinasjon av ny og gammel/eksisterende bebyggelse. 

Konkurranseforslagene har valgt svært ulike standpunkt med hensyn til bevaring og gjenskaping av eksisterende bebyggelse, og viser spennet fra litt konserverende prosjekt til prosjekt med mer fri tolkning av arkitekturen, og prosjekt som bruker tydelige kontrasyer for å skille mellom eksisterende/gjenoppbygd bebyggelse og ny bebyggelse. I vurderingen av prosjektene er blant annet overordnet organisering av bebyggelsen, fjernvirkning, videreføring av arkitektonisk uttrykk og landskapssilhuetten vektlagt for stedlig tilhørighet og antikvariske hensyn. 

PKA fra sjøen kveld.jpg
PKA akvarell.jpg

Bærekraftig utvikling

Konkurranseforslagene viste oss potensialet i nye byrom, som vil være attraktive steder for byens befolkning. Dagens bebyggelse ligger som en barriere, men ved å åpne bebyggelsen med et nytt byrom vil Ladehammerveien få kontakt med fjorden, den fantastiske utsikten og landskapsrommet mot byen. Det vil også etableres flere grønne lunger/parkområder til glede for allmenheten. En offentlig tilgjengelig heis fra Ladehammerkaia til platået vil være en god og funksjonell forbindelse fra Nyhavna og byen, og forserer den betydelige høydeforskjellen opp til platået. En slik heis vil også være til glede og nytte for øvrige beboere i nærområdet. 

Eierne har ambisjoner om at utviklingen av eiendommen skal være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk, og dette ble vektlagt i konkurransen. Konkurranseforslagene ga mange innspill på løsninger og tiltak som en kan ta med til videre vurdering. Prosjektets miljøambisjon med konkrete bærekraftsmål og -tiltak vil utvikles videre i samarbeid med arkitekt og rådgivere.  

Deltakere

Fem arkitektkontorer stod igjen etter prekvalifiseringen. Disse utarbeidet et idekonsept for videre utvikling av eiendommen.

bottom of page